Rådgivning

Hvem må sidde i foreningens bestyrelse?

Mette Wang, rådgiver og konsulent hos CFSA

I de fleste foreninger kan alle medlemmer vælges til poster i bestyrelsen. Der kan dog være tilfælde, hvor I skal tænke jer om en ekstra gang. For må formandens ægtefælle fx være kasserer? Bliv klogere på reglerne for, hvem der må sidde i en bestyrelse, når CFSA’s rådgiver og konsulent Mette Wang giver gode råd om bestyrelsesmedlemmers habilitet.

Indhold
Rådgivning
habilitet

Er det et problem at udpege formandens partner til kasserer i bestyrelsen? Det spørgsmål stillede en forening for nylig til CFSA’s rådgivning.

Umiddelbart er det ikke ulovligt at udpege formandens partner til kasserer i en frivillig forening. Det er heller ikke ulovligt, at flere medlemmer fra samme familie sidder i foreningens bestyrelse. Men som bestyrelsen skal I nøje overveje, hvordan I kan forebygge, at der opstår mistillid til bestyrelsens beslutninger fx hvis formanden og kassereren (formandens partner) ikke er enige med resten af bestyrelsen.

I bør derfor drøfte spørgsmålet om bestyrelsesmedlemmernes habilitet og blive enige om, hvornår et bestyrelsesmedlem er inhabil. På den måde sikrer I, at bestyrelsen træffer beslutninger med foreningens interesser for øje og ikke ud fra den enkeltes personlige interesser.

Hvad er inhabilitet?

Bestyrelser i frivillige foreninger er ikke underlagt Forvaltningsloven, som indeholder bestemmelser om habilitet. Det betyder, at foreninger selv bestemmer, hvordan de vil håndtere spørgsmål om, hvornår et bestyrelsesmedlem anses for at være inhabil. Nogle foreninger skriver kriterier for habilitet ind i deres forretningsorden. På den måde sikrer de, at spørgsmålet om habilitet er klart beskrevet over for resten af foreningen. I større frivillige organisationer skriver bestyrelsesmedlemmer under på en habilitetserklæring.

Når et bestyrelsesmedlem er inhabil, betyder det, at vedkommende har en interesse i en sag, som bestyrelsen skal træffe beslutning om . Det kan være en sag, der økonomisk eller personligt vedrører vedkommende selv eller vedkommendes nærmeste familie.

Eksempel: Foreningen er på udkig efter nye lokaler og har udvalgt to mulige lokaler. Det ene lokale ejes af et bestyrelsesmedlem. Når bestyrelsen skal træffe beslutning om, hvilket lokale foreningen skal leje, er det medlem, der ejer det ene lokale, inhabil og skal forlade mødet, mens sagen behandles, og bestyrelsen træffer sin beslutning. 

Når bestyrelsen behandler sager, hvor et bestyrelsesmedlem er inhabil, skal vedkommende gå uden for døren, mens punktet behandles.

Tag stilling til regler for habilitet

Selvom bestyrelser i frivillige foreninger ikke er underlagt forvaltningsloven, vælger mange foreninger at følge lovens habilitetsregler i deres bestyrelsesarbejde. Det kan være en genvej til at lave klare regler for et område, som godt kan være lidt teknisk at beskrive for lægmænd.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til bestyrelsesmedlemmers habilitet. Husk både at behandle spørgsmålet om habilitet på generalforsamlingen, inden der vælges ny bestyrelse, og tag emnet op igen, når den nye bestyrelse træder sammen efter generalforsamlingen. På den måde sikrer I, at alle ved, hvilke regler der gælder, og I undgår, at der senere hen opstår uoverensstemmelser om habilitetsspørgsmålet. 

På CFSA anbefaler vi, at, at bestyrelsesmedlemmer som er ægtefæller, familiemedlemmer eller har andre tætte personlige relationer, ikke sidder alene med foreningens økonomiske tegningsret.

3 gode råd til bestyrelser om (in-)habilitet

  1. Undersøg om I har regler for bestyrelsesmedlemmers habilitet i bestyrelsesarbejdet. Står reglerne i jeres vedtægter eller forretningsordenen? Hvis ikke bør I afklare, om I skal have regler om habilitet, og om I vil følge forvaltningslovens regler eller udarbejde jeres egne regler.
  2. Sæt spørgsmålet om habilitet på bestyrelsens dagsorden mindst en gang om året, så alle bestyrelsesmedlemmer kender reglerne. Et godt tidspunkt for at drøfte reglerne for habilitet er lige inden generalforsamlingen, så I undgår at vælge nye bestyrelsesmedlemmer, som ikke lever op til jeres regler for habilitet.
  3. Husk at habilitet ikke er et entydigt begreb, så brug jeres sunde fornuft. I tvivlstilfælde er det som regel bestyrelsens flertal, der kan beslutte, om et medlem er inhabilt, også selvom det pågældende medlem ikke selv er enig i beslutningen.

Læs mere

Du kan læse mere om bestyrelsesmedlemmers habilitet i At lede en sag. Grundbog for bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer og se også vores guide Bestyrelsens opgaver, hvor du får overblik og svar på spørgsmål om bestyrelsens ansvar og hvilke opgaver bestyrelsen typisk varetager i frivillige foreninger.

Har du brug for et godt råd?

Har du brug for rådgivning om frivillighed, er du velkommen til at sende en mail med dit spørgsmål via CFSA's rådgivningsformular 

Du kan også ringe til os på telefon: 66 14 60 61. Vores telefon er åben mandag klokken 12.30-15 og tirsdag - torsdag klokken 9-12.

CFSA's rådgivning er forbeholdt frivillige og ansatte, som arbejder med frivillighed på det frivillige socialområde i Danmark.

60+ guider om frivillighed: I vores guider finder du svar på de mest almindelige spørgsmål, som arbejdet med frivillighed og civilsamfund giver anledning til. 

Se alle CFSA's guider

Kontakt

Foto af konsulent Mette Wang
Specialkonsulent og rådgiver

M +45 52 10 00 40