CFSA's historie

I 2020 kunne Center for Frivilligt Socialt Arbejde fejre 25 års jubilæum som landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde i Danmark. Her kan du læse om tidl. socialminister Palle Simonsen, som lagde grundstenen og om baggrunden for centrets etablering - først som forsøg i 1992 og siden i 1995 som selvejende institution under Socialministeriet.

Forløberen for Center for Frivilligt Socialt Arbejde – som næsten hed det samme, nemlig: ”Center for Frivilligt Arbejde” - blev etableret allerede i 1989 som et af i alt 20 SUM formidlingscentre. Sum-programmet (De Sociale Udviklingsmidler), der blev iværksat af socialminister Aase Olesen (1988-90), finansierede i disse år mere end 1500 udviklingsprojekter på socialområdet.

Vækst i det frivillige sociale arbejde

Op gennem 1980'erne - inden etableringen af det lille formidlingscenter om frivilligt arbejde - skete der en voldsom vækst i det frivillige sociale arbejde. Hundredevis af civilsamfundsorganisationer, ngo’er institutioner, sociale netværk og frivillige initiativer, så dagens lys. Sideløbende med væksten i civilsamfundet var der imidlertid også en voksende krise i socialpolitikken, som betød, at man i det offentlige – særligt på landspolitisk plan - begyndte at fokusere på det frivillige sociale arbejde og de frivillige organisationers rolle som problemløser, netværksdanner, interessevaretager og serviceleverandører. Det offentlige havde behov for et supplement, og man mente, at det frivillige arbejde havde en egenart, som kunne spille en positiv rolle i forhold til udformning af socialpolitikken.

Kontoret på Slotsholmen

Det lille formidlingscenter, som med blot et enkelt årsværk skulle tilbyde rådgivning, kurser og konferencer til frivillige sociale organisationer, slog sine folder i et lille kontor i Slotsholmsgade 6 i København – den daværende adresse for Socialministeriets departement. At det var en udfordring med så lille en bemanding, kan man læse om i centrets første statusrapport, som udkom i 1991:

I forhold til de mangeartede arbejdsopgaver, som Centret har påtaget sig, har de interne ressourcer en gang i mellem været sat på en hård prøve. En enmandsbesætning i et Center vil i længden være en sårbar størrelse”.

Forsøgsprojektet 1992-1995

Godt et år efter udgivelse af statusrapporten - i 1992 - modtog Folketingets Finansudvalg en orienteringsskrivelse underskrevet af daværende socialminister Else Winther Andersen (V) om etablering af 7 formidlingscentre og Center for Frivilligt Socialt Arbejde i en 3-årig forsøgsperiode.

Socialministeriet gav et tilskud på to millioner kroner årligt til centrets aktiviteter i dets første tre leveår og centret flyttede ved den lejlighed ud af Socialministeriet og fik med et nyt hovedkontor i Odense en central placering midt i landet for at understrege centrets landsdækkende opgaver og betydning.

Initiativet til etablering af centret som forsøgsprojekt kom fra en række frivillige organisationer og medlemmer af det daværende Kontaktudvalg til det frivillige sociale arbejde (i dag Frivilligrådet).

Palle Simonsen og Ulla Habermann lagde grundstenen

Kontaktudvalget blev allerede etableret i 1982 af den daværende konservative socialminister Palle Simonsen, der med visionen om at styrke samarbejde og dialog mellem staten og de frivillige sociale organisationer og sikre viden og kapacitetopbygning af foreningerne på socialeområdet lagde grundstenene til både Frivilligrådet og Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

I Kontaktudvalgets sekretariat sad en af de helt stærke drivkræfter bag etableringen af Center for Frivilligt Socialt Arbejde – socialrådgiver Ulla Habermann - der som tidligere forstander for Settlementet på Vesterbro i København og lektor ved den Sociale Højskole var en af landets mest erfarne og indsigtsfulde frivilligeksperter. Ulla blev sat i spidsen for forsøgsprojektet og dets 4 nye medarbejdere og fortsatte også som dets innovative og driftige centerleder, da centret blev permanent med en fast bevilling på finansloven i 1995.

Siden etableringen i 1992 er centrets kerne- og projektopgaver vokset blandt andet med ansvaret for udmøntning af den tidligere Uddannelsespulje i 1998 (nu Kompetenceløftet), drift af det  Landssekretariatet for Projekt Frivillig fra 2011-2017 samt udarbejdelse af Frivilligrapporten, der siden 2009 har kortlagt danskernes frivillige arbejde samt udviklingen af de frivillige sociale organisationer og samarbejdet med kommunerne. Også antallet af medarbejdere er vokset og udgør i 2020 ca. 18 årsværk.

aabning_af_cfsa_med_ulla_habermann.jpg
Åbningsreception af CFSA i 1992. Yderst til venstre ses daværende bestyrelsesformand Henning Muff. Midt i billedet i den blomstrede skjorte ses centrets nye leder Ulla Habermann.

Centret fokuserede tidligt på "den nye frivillighed"

Fra første færd var der en rød tråd til det tidligste formål, idet centret skulle styrke kontakten til de frivillige sociale organisationer og synliggøre og støtte udviklingen af den frivillige indsats på det sociale område. Det betød blandt andet, at centret allerede fra 1992 havde fokus på ”den nye frivillighed”; selvhjælpsarbejdet og en række af de nye initiativer, som tog form i disse år, herunder udviklingen af lokale frivilligcentre, frivillige sociale rådgivninger og kvindekrisecentrene.

Frivilligheden på tværs af det sociale og kulturelle

Den nye ”grossist-virksomhed” for frivilligheden – som Ulla Habermann beskrev det nye center – skulle ikke selv gå ind i det frivillige sociale arbejde, men derimod stå til rådighed for frivillige foreninger, organisationer og deres medlemmer ved at tilbyde rådgivning, konsulentbistand og uddannelsesvirksomhed. Og endelig skulle centret bidrage med forskning, videns- og metodeudvikling – primært i det frivillige sociale arbejde, men også på andre frivilligområder. Som Ulla Habermann forklarede i en artikel i Fyens Stiftstidende op til åbningen af det nye center:

Arbejdet [i centret] kan dog ikke begrænses snævert [til det sociale område]. Aktiviteterne går på tværs af grænserne med tydelige bevægelser til for eksempel kultur, sport, u-landsarbejde og flygtningehjælp

3000 henvendelser om rådgivning, kurser og organisationsudvikling

Det gik over stok og sten for det nye center. Allerede efter halvandet års virksomhed havde centret modtaget knapt 3.000 henvendelser om stort og småt fra frivillige foreninger og organisationer i hele landet. Der var gennemført mere end 100 rådgivninger, afholdt 75 oplæg, 3 landsdækkende konferencer og udbudt 10 kurser med i alt 298 deltagere.

I samme periode deltog centret i flere projekter – blandt andet et projekt om frivillige på ældreområdet samt et projekt om frivillighed i kommunerne. Desuden udgav centret to beretninger, to bøger, fem rapporter, otte artikler og flere nyhedsbreve og informationsmaterialer.

Temaerne i centrets tilbud og aktiviteter i forsøgsperioden omfattede flere af de temaer som også er aktuelle i dag - fx fundraising, foreningsøkonomi, kapacitetsopbygning, bestyrelsesarbejde, organisationsudvikling, rekruttering, forsikring af frivillige og udvikling af samarbejdet mellem hhv. frivillige og professionelle samt foreninger og kommuner.

CFSA – en landsdækkende selvejende institution fra 1995

I marts 1994 præcis to år efter etableringen udkom evalueringen af centret som forsøgsprojekt. Den slog med den daværende bestyrelsesformand Henning Muffs ord fast: ”... at der kvalitativt og kvantitativt var ydet en indsats, som var langt over, hvad man kunne forvente”. Og evalueringen blev et vigtigt argument i dialogen med Socialministeriet om centrets videreførelse. En dialog som bar frugt, da Center for Frivilligt Socialt Arbejde i januar 1995 fik sin første faste bevilling på finansloven og dermed blev ændret fra forsøg til et permanent center med status som landsdækkende selvejende institution under Socialministeriet.

CFSA's bestyrelsesformænd siden 1992
  • 1992 – 1999: Henning Muff, fhv. formand for Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde, fhv. direktør for Vejlefjord , død 1999.
  • 1999 – 2004: Terkel Andersen, fhv. formand for det tidl. Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde (nu Frivilligrådet), fhv. sekretariatschef i Frivilligrådet, fhv. formand for Danmarks Bløderforening, fhv. chefkonsulent i Frivilligrådet. 
  • 2004 – 2013: Finn Mortensen, fhv. departementschef i Socialministeriet. 
  • 2013 - 2017: Palle Lund, fhv. direktør i Socialstyrelsen, medejer og stifter af konsulentvirksomheden Lund & Madsen. død 2019.
  • 2018 - 2022 : Thorkild Juul, fhv. direktør i Ankestyrelsen, fhv. afdelingschef i Indenrigsministeriet og medlem af en række bestyrelser.
  • 2022 - : Karin Ingemann, udviklingschef i DIF med mangårig erfaring fra centraladministrationen blandt andet fra både Socialministeriet, Socialstyrelsen og integrationsområdet. Medlem af regeringens trivselskommission.
CFSA's centerledere siden 1992

1992 – 1997: Ulla Habermann, socialrådgiver, forstander, lektor, ph.d.

1997 – 2001: Curt Sørensen, Cand. Fil., fhv. borgmester i Svendborg, selvstændig konsulent.

2001 – 2004 : Klaus Majgaard, Cand. Scient. Pol., tidl. kommunaldirektør i Furesø Kommune, Post. Doc og forsker i offentlig styring og ledelse ved CBS og fhv. forstander for Askov Højskole.

2004 – 2005: Mette Gjerskov, agronom, fhv. vicepræsident for Dansk Røde Kors 1999-2004, fhv. minister og medlem af Folketinget. Død 2023.

2005 – 2015: Laust Kristensen, fhv. socialdirektør i Kalundborg Kommune, fhv. centerleder Remeo Vejlefjord

2015 –         : Laura Auken Larsen, Cand. Scient. Soc., fhv. kontor- og kundechef i NaturErhvervsstyrelsen og fhv. kommunikationschef i Ankestyrelsen.

Litteratur

  • Andersen, Terkel. Tale ved reception 16. april 2008 i anledning af Center for Frivilligt Socialt Arbejdes nye lokaler. Ikke publiceret. 2008.
  • Bundesen, Peter, Lars Skov Henriksen og Anja Jørgensen. Filantropi, selvhjælp og interesseorganisering. Frivillige organisationer i dansk sopcialpolitik 1949-1990’erne. Odense Universitetsforlag, 2001.
  • Centret bliver permanent I: Nyt om det tredje netværk. Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Nummer 1, 1992.
  • Grossist i frivilligt arbejde. Fyens Stiftstidende, 21. februar 1992.