CFSA's arbejde og opgaver

- et landsdækkende statsligt videnscenter for civilsamfundet på det sociale område.

Hver dag gør danske frivillige en forskel for andre. De hjælper de udsatte og ensomme. Den ældre og barnet. De møder ind på krisecentret, værestedet, lektiecafeen og ferielejren eller stiller op som bisidder i jobcentret og som besøgsven. De bruger deres tid og kræfter på at hjælpe deres medborgere til et bedre liv, og deres indsats udgør en bærende del af det danske samfund.

Nøgletal for CFSA 2022
  • 70 foreninger har i perioden 2018-2022 været gennem intensive udviklingsforløb, fordi de var ved at knække pga. interne konflikter, fald i antal frivillige, dårligt samarbejde mellem leder og bestyrelse eller fordi de ikke var klar til at indgå partnerskaber med kommune eller fond.
  • 450+ foreninger fik individuel rådgivning. 44 % af henvendelserne handlede om hjælp til at forstå og håndtere hvidvaskregler, bankgebyr, GDPR, bestyrelsens juridiske forpligtelser eller dokumentation i forbindelse med puljer osv.
  • 3.000 frivillige, bestyrelser, ledere og ansatte fra 800 forskellige foreninger tilmelder sig et af CFSA's 150 kurser. 94 % af deltagerne oplever, at kurserne er direkte anvendelige i deres arbejde.
  • 200.000+ årlige besøg på frivillighed.dk. Over halvdelen går til CFSA's mere end 60 guider om fx foreningsstart, registrering, håndtering af lovkrav, fundraising og rekruttering af frivillige.

I Center for Frivillig Socialt Arbejde (CFSA) arbejder vi for at støtte den indsats og sikre en aktiv og mangfoldig frivillig sektor. Gennem kurser, rådgivning og konsulentbistand støtter vi frivillige, foreninger, organisationer, kommuner og regioner i deres arbejde med at udvikle og styrke den frivillige indsats i hele Danmark. Vores undersøgelser og kontakt til hele det frivillige Danmark giver os et stærkt afsæt for at indsamle og formidle aktuel viden om frivillighed fra både forskning og praksis.

Siden 1995 har vi styrket og udviklet civilsamfundet på det sociale område i Danmark. Vores mål er at fremme, understøtte og videreudvikle frivilligt socialt arbejde og formidle viden om civilsamfundet.

Det gør vi ved at:

Hvordan er vi organiseret? 

CFSA er et selvejende statsligt videns- og udviklingscenter under Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Bestyrelsen består af en formand og seks medlemmer, der er udpeget af Socialministeriet, KL, Frivilligrådet og Danmarks Frie Forskningsfond. Centret er finansieret med midler fra finansloven, offentlige puljer og indtægtsdækkende opgaver. Centret har 12 ansatte i 2024.