Webguide
Seneste revision

Regler for frivillige på dagpenge og efterløn

Få overblik over de regler, som gælder for dig, der ønsker at være frivillig, mens du modtager dagpenge eller efterløn.

Der gælder særlige regler for, hvilken slags frivilligt arbejde du må udføre, når du er på dagpenge eller efterløn. I denne guide kan du læse om, hvor og i hvilke organisationer du må udføre frivilligt arbejde, hvilken form for frivilligt arbejde du må udføre og hvor meget.

Det er vigtigt, at du kender reglerne. For hvis du overtræder dem , kan din A-kasse modregne i dine dagpenge eller i din efterløn. 

Hvor må jeg lave frivilligt arbejde?

 

Som udgangspunkt må du arbejde frivilligt i organisationer, foreninger eller lignende, som er kendetegnet ved at være frivilligt grundlagt, har et non-profit formål, og hvor det frivillige arbejde er en betydningsfuld del af organisationen. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats. Medlemskab af organisationen skal være frivilligt. 

Det betyder ikke noget, hvorvidt organisationen, foreningen eller lignende er finansieret helt eller delvist af offentlige midler. Det frivillige arbejde kan også finde sted uden for organisationer – fx i løsere netværk.

Frivillige organisationer er fx:

 • Organisationer eller foreninger med et socialt eller humanitært sigte
 • Kirkelige foreninger
 • Kulturelle foreninger
 • Beboer-, ejerlejligheds- eller grundejerforeninger
 • Sports- og idrætsforeninger
 • Patientforeninger

Hvis du udfører frivilligt arbejde i offentlige institutioner som fx hospital, plejehjem og i folkeskole eller i private virksomheder, bliver du trukket i dine dagpenge eller i din efterløn. Du kan imidlertid godt være frivillig i en forening, som afholder aktiviteter på en offentlig institution eller i en virksomhed. I de tilfælde er du stadig frivillig for foreningen, og du bliver derfor ikke trukket i dine dagpenge eller efterløn.

Hvilken form for frivilligt arbejde må jeg lave?

I reglerne for, hvad du må uden modregning, skelner A-kassen mellem, om du udfører frivillige aktiviteter eller frivilligt ulønnet arbejde.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange timers frivillige aktiviteter du må lave som dagpengemodtager eller efterlønner.

Derimod må du som dagpengemodtager kun udføre frivilligt ulønnet arbejde 10 timer om ugen i gennemsnit i en udbetalingsperiode, mens du som efterlønsmodtager kun må udføre frivilligt ulønnet arbejde 15 timer om ugen uden fratræk.

Hvad er en frivillig aktivitet?

En frivillig aktivitet er kendetegnet ved, at den ikke udbydes som almindeligt lønarbejde. Det kan fx være, at:

 • servere kaffe på et socialt værested
 • sortere tøj i en genbrugsbutik
 • være besøgsven.

Selv om du kan udføre frivillige aktiviteter uden begrænsning, skal du alligevel altid orientere din A-kasse, før du går i gang med den frivillige aktivitet.

Hvad er frivilligt ulønnet arbejde?

Frivilligt ulønnet arbejde er arbejde, som udføres frivilligt og ulønnet i en almennyttig organisation. Opgaven, som udføres, kunne i princippet udbydes som almindeligt lønarbejde. Det kan fx være som:

 • Socialrådgiver på et krisecenter
 • Jurist i en retshjælp
 • Pleje af ældre, syge eller handicappede i eget hjem, som en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at udføre

Hvilken form for frivilligt arbejde må jeg ikke udføre?

Hvis du udfører frivilligt arbejde for fx en privat virksomhed, staten, en region eller en  kommune, bliver du trukket i dine dagpenge eller efterløn.

Men, der er også særlige typer af frivilligt arbejde i frivillige organisationer, som du ikke kan udføre, uden at blive trukket i dine dagpenge eller efterløn. Det drejer sig om opgaver, der kan karakteriseres som enten primær drift eller vedligehold.

Primær drift

Primær drift er arbejde, der sikrer organisationens overordnede administrative drift.

Det kan fx være:

 • Personaleadministration
 • Ledelse
 • Økonomistyring.

Primær drift er også opgaver, som det offentlige er forpligtet til at udføre som fx udbringning af mad til ældre hjemmeboende.

Mindre administrative opgaver regnes ikke med til primær drift, og du vil derfor ikke blive trukket i dine dagpenge eller efterløn, med mindre du udfører mere end 10 timers frivilligt arbejde om ugen, når du er dagpengemodtager eller mere end 15 timers frivilligt arbejde om ugen, hvis du er efterlønner.

Administrative opgaver, som ikke regnes med til primær drift er fx:

 • Arkivarbejde og receptionistopgaver
 • Opgaver ved indsamling af penge
 • Koordination og formidling af frivilligt arbejde
 • Bogholderi og revision i mindre foreninger.

Der er dog undtagelser. Du bliver ikke trukket i dine dagpenge, hvis du udfører driftsopgaver i mindre frivillige foreninger, hvor der typisk ikke er ansatte, og hvor frivillige driftsopgaver ikke tidligere har været varetaget af ansatte.  

Vedligehold

Vedligehold er arbejde, der sikrer, at de fysiske rammer er i orden.

 • VVS-arbejde, som kræver autorisation
 • elektriker-arbejde, som kræver autorisation
 • daglig rengøring
 • malerarbejde.

Her er der også undtagelser. Du bliver ikke trukket i dine dagpenge for at udføre vedligeholdelseopgaver i mindre foreninger (typisk uden ansatte). Det kan fx være mindre opgaver af praktisk karakter såsom lejlighedsvis rengøring, maling af klubhus og mindre håndværksopgaver, der ikke kræver autorisation.

Hvor meget frivilligt arbejde må jeg udføre?

Hvis din frivillige indsats er en frivillig aktivitet, må du udføre så meget frivilligt arbejde, du ønsker.

Hvis der er tale om frivilligt ulønnet arbejde, må du som dagpengemodtager udføre op til 10 timers frivilligt ulønnet arbejde om ugen uden modregning i din ydelse eller 44 timer om måneden. De 44 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode.

Som efterlønner må du udføre op til 15 timer om ugen uden fratræk eller 65 timer om måneden. De 65 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. 

Husk altid din rådighedsforpligtelse – altså må din frivillige indsats, hvad end det er en aktivitet eller ulønnet arbejde, ikke forhindre dig i at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi anbefaler derfor, at du ikke er mere bundet til dit frivillige arbejde, end at du umiddelbart kan begynde på et lønnet arbejde.

Hvad skal jeg oplyse min A-kasse om?

Du har pligt til skriftligt at orientere din A-kasse om, at du arbejder frivilligt. Beskriv helt konkret, hvad dine opgaver går ud på, i hvilken organisation du er frivillig, og hvor mange timer om ugen du er frivillig. Sørg for at få en skriftlig kvittering på, at A-kassen har modtaget din orientering.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at der ofte kan være tvivl om, hvorvidt en frivillig indsats opfattes som en frivillig aktivitet eller frivilligt, ulønnet arbejde. Det er din A-kasse, der har myndighed til at afgøre, hvordan din frivillige indsats kategoriseres. Vi anbefaler derfor, at du venter med at gå i gang med frivilligt arbejde, til du har en skriftlig afgørelse fra A-kassen om, at du ikke overtræder reglerne.

Læs mere i Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 

Hvordan klager jeg over en afgørelse?

Hvis du er utilfreds med din A-kasses afgørelse om at trække dig i dagpenge eller efterløn på grund af frivilligt arbejde, kan du, via din A-kasse, klage til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Du skal sende din klage til den A-kasse, der har truffet afgørelsen. A-kassen sender herefter klagen videre til CKA.

Læs mere om klager over A-kassens afgørelse