Dokumentation

Nyt projekt skal styrke frivillige organisationers arbejde med at måle og dokumentere

Flytter vores indsats overhovedet noget? Og hvordan dokumenterer vi vores arbejde nemmest og mest præcist? I et nyt projekt udvikler CFSA i samarbejde med Socialstyrelsen vejledninger og værktøjer, der kan hjælpe foreningerne med at måle og dokumentere deres frivillige sociale arbejde bedst muligt.

Som frivillig forening er der mange gode grunde til at måle og dokumentere sit arbejde. Allerførst den åbenlyse: Virker det, vi gør, så vi hjælper dem, vi ønsker, bedst muligt? For at finde ud af det, er vi nødt til at se os tilbage, vurdere vores indsats og udbytte og justere ud fra læringen.

Derudover er der hensynet til fx fonde, offentlige bevillingsgivere eller andre, som støtter os økonomisk, og som har krav på at vide, om vi bruger ressourcerne på en fornuftig måde.

Men som frivillig forening kan det være svært at finde den rigtige metode til at måle, evaluere og dokumentere indsatser, for hvad virker? Hvordan overkommer vi dokumentationsarbejdet i en travl hverdag med få hænder til rådighed? Og kan vi overhovedet tillade os at bede frivillige og dem, vi gerne vil hjælpe, om at bruge deres tid på at indgå i dokumentationsarbejdet?

Mangel på redskaber til foreninger

Styrket viden om frivillige sociale indsatser og aktiviteter

Hvem deltager? 17 foreninger og organisationer, der tilbyder sociale indsatser og aktiviteter til udsatte og sårbare borgere. Deltagerne er udvalgt på baggrund af størrelse, geografi, og hvordan de selv vurderer deres dokumentationsindsats, så der både indgår foreninger, som ikke oplever, at de har viden, kompetencer og ressourcer nok til at løfte indsatsen, men også repræsentanter for inspirerende praksis. Foreningerne opfordres til at sende en repræsentant med viden om eller ansvar for dokumentationsarbejdet i organisationen, hvor det er muligt.

Hvordan foregår undersøgelsen? Der foretages interview med repræsentanter fra foreningerne. Derudover bliver der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra både forskning og foreninger, som skal kvalificere projektets produkter.

Hvad er projektets tidsplan? Projektet forløber i tre faser: Efteråret 2021: Interview med foreninger. Foråret 2022: Analyse og udvikling af vejledning og redskaber. Efteråret 2022: Formidling af resultater og produkter.

Læs mere om projektet: Viden om frivillige sociale indsatser og aktiviteter

I dag findes der kun få vejledninger og redskaber, som er målrettet frivillige foreninger og organisationer, og særligt de mindre organisationer og foreninger mangler kompetencer og ressourcer i forhold til dokumentation af deres indsatser og aktiviteter, viser en evaluering fra Socialstyrelsen. Men nu er der hjælp på vej. 

Et nyt projekt, der gennemføres i et samarbejde mellem CFSA og Socialstyrelsen, skal skaffe viden om frivillige sociale foreningers dokumentationspraksis for at styrke arbejdet med systematisk at måle, dokumentere og evaluere de frivillige indsatser og aktiviteter.

Fra pligt til udbytte 

"Målet er, at den nye viden i sidste ende vil føre til en positiv forandring for udsatte og sårbare borgere", siger CFSA's analysekonsulent Helene Elisabeth Dam Jørgensen, der er projektleder på CFSA's del af projektsamarbejdet. ”Og så håber vi også, at projektet vil føre til, at flere foreninger kan se udbyttet af dokumentationsarbejdet, så det bliver en naturlig del af udviklingen af organisationen, hvor viden bliver omsat og ikke bare ender som ren afrapportering”, fortæller hun.

Foreninger er involveret 

I løbet af de kommende måneder vil projektgruppen interviewe repræsentanter fra en række frivillige sociale foreninger og organisationer for at finde ud af, hvordan de arbejder med området.

”Det er vigtigt for os at tale med foreningerne og få deres erfaringer og perspektiver med. Vi vil fx gerne blive klogere på metoder og udfordringer, men også på foreningernes motivation for at arbejde med dokumentation og høre mere om, hvad de bruger resultaterne af deres målinger til”, siger Helene Elisabeth Dam Jørgensen.

Der indgår både små og store organisationer i undersøgelsen. Deltagerne er udover størrelse og geografi udvalgt efter deres erfaringer med dokumentation. Der indgår både foreninger, som allerede arbejder systematisk med at bruge viden fra målinger og som oplever, at de har de fornødne kompetencer til at behandle og analysere data og der indgår foreninger, som vurderer, at de mangler kompetencer og ressourcer i forhold til dokumentationsindsatsen.

På baggrund af viden fra undersøgelsen udvikler projektgruppen en vejledning og konkrete redskaber til at lette og kvalificere dokumentationsarbejdet.

”Projektet skal gerne munde ud i en vejledning og værktøjer, der er meningsfulde og anvendelige for foreningerne i praksis”, forklarer Helene Elisabeth Dam Jørgensen.

Vejledning og redskaber forventes klar i slutningen af 2022. 

Kontakt

Vil du vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte CFSA's chefkonsulent og teamleder for analyse og data Mette Hjære på mh@frivillighed.dk