Webguide
Seneste revision

Skattefrie gaver til foreninger

Få styr på reglerne for skattefri gaver til foreninger, og hvordan I som forening kan sikre, at pengegivere kan få et fradrag for deres gave til jer.

I denne guide kan du læse om, de regler og krav SKAT stiller til jer som forening, når I skal modtage skattefri pengegaver, donationer eller arv - og de muligheder I har for at tilbyde jeres givere et skattefradrag for deres gave, donation eller arv.

Der kan gives fradrag for donationer over 1 krone og op til et maksimalt årligt beløb. Maksimumbeløbet ændrer sig fra år til år, og er 17.200 kroner i 2022.  

Hvis I modtager andre gaver, arv eller donationer end penge, fx møbler, IT-udstyr, mad osv., er der ikke krav om indberetning til SKAT.

Fradrag for gaver til foreninger

 

Privatpersoner og virksomheder har to muligheder for at give gaver til frivillige foreninger og få et fradrag:

1. Gaver for et enkelt år (ligningslovens §8A) 

Det maksimale beløb jeres gavegivere kan få i fradrag er 17.700kr kroner pr. person (2023). Der er ingen nedre beløbsgrænse, så gavegiveren kan også få fradrag for små beløb.

Gavegiveren skal oplyse sit navn og cpr-nummer - eller cvr-nummer, hvis det er en virksomhed - til den eller de foreninger, som modtager gaven.

I skal, som godkendt forening, indberette gaven og oplysninger om gavegiveren til SKAT. På den måde vil gaverne automatisk fremgå af gavegiverens årsopgørelse.

2. Gaver og pengebeløb, der skal gives i mindst 10 år (ligningslovens §12, stk. 3) 

Hvis jeres gavegiver binder sig til at betale et årligt beløb til en godkendt forening i en 10-årig periode, får giveren et skattefradrag svarende til gaven - dog maks. 15 % af giverens personlige indkomst.

For virksomheder er skattefradraget maksimalt 15 % af selskabets skattepligtige indkomst.

Gavegiveren skal indgå en skriftlig aftale med den godkendte forening og giverens navn og cpr/cvr-nummer skal fremgå af aftalen. I skal som godkendt forening indberette aftalen og oplysninger om gavegiveren til SKAT.

Sådan bliver foreninger §8A godkendt

Ifølge Ligningslovens §8 A stk. 2 skal I først og fremmest være en almenvelgørende forening eller på anden vis have et almennyttigt formål, som er til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000 personer. 

Det skal fremgå af vedtægterne, at foreningens formål er almenvelgørende eller almennyttigt. Desuden må foreningens formål og adfærd ikke modarbejde eller underminere demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. 

Det skal ligeledes fremgå af jeres vedtægter, at foreningens overskud (likvidationsprovenu) ved opløsning skal tilfalde en anden almenvelgørende forening eller organisation, som hører hjemme i Danmark eller i et andet EU/EØS-land.

Derudover stiller SKAT følgende krav til jer, for at I kan blive godkendt til at modtage gaver, der er fradragsberettiget:

  • Foreningen skal have en årlig indtægt på mindst 150.000 kr.
  • Foreningen skal dokumentere at den modtager mere end 100 gavebeløb på minimum 200 kroner om året.
  • Foreningen skal have en demokratisk valgt bestyrelse.
  • Foreningen skal have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer.

Lokalforeninger, der er medlem af en landsorganisation, som allerede er godkendt, kan ikke blive godkendt efter Ligningslovens §8A.

Hent ansøgningsblanket om godkendelse af foreninger efter Ligningslovens § 8A på Skat's hjemmeside

Se også SKAT's liste over godkendte foreninger efter Ligningslovens § 8A

§ 5 A - Godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme

Patientforeninger, der repræsenterer mennesker med en sjælden sygdom (som forekommer hos under 1 til 2 ud af 10.000 personer i Danmark), kan uden yderligere betingelser godkendes efter ligningslovens § 8 A, når de opfylder en række krav, som fremgår af ligningslovens § 5 A .

Små patientforeninger for sjældne sygdomme skal blandt andet:

  • Have til formål at varetage fælles interesser for personer med den pågældende sjældne sygdom, som patientforeningen vedrører. 
  • Være åben for alle personer med den pågældende sjældne sygdom, som patientforeningen vedrører.
  • Have mindst 15 kontingentbetalende medlemmer i EU/EØS. Kontingentet skal have en sådan størrelse, at det dækker foreningens normalt forekommende administrationsudgifter.

Andre gaver end penge

Hvis foreningen modtager andre gaver, arv eller donationer end penge - som fx møbler, IT-udstyr, mad osv. - er der ikke krav om indberetning til SKAT.